راهنمای سطح بندی بانک های اطلاعاتی

اطلاعات کلی

راهنمای سطح بندی بانک های اطلاعاتی

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درج دفعات دانلودنوع پیوستعنوان پیوستتوضیحاتدانلود
Untitled.jpg101K1394/04/08   11:28:3216دانلود

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
Untitled.jpg176K1395/06/02   1:05:25284381دانلود
 

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
متن خبر